心经结缘网

法华经卷一 序品 第一(注音)

rú shì wǒ wén。yī shí fó zhù wáng shè chéng qí shé kū shān zhōng,如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中,yǔ dà bǐ qiū zhòng wàn èr qiān rén jù,jiē shì ā luó hàn,zhū lòu yǐ jìn,与大比丘众万...
法华经卷一 序品 第一(注音)

法华经卷一 方便品 第二(注音

ěr shí,shì zūn cóng sān mèi ān xiáng ér qǐ,gào shè lì fú:尔时,世尊从三昧安详而起,告舍利弗:zhū fó zhì huì shèn shēn wú liàng,qí zhì huì mén nán jiě nán rù,诸佛智慧甚深无量,其智慧...
法华经卷一 方便品 第二(注音

法华经卷二 譬喻品 第三(注音

ěr shí shè lì fú yǒng yuè huān xǐ,jí qǐ hé zhǎng,尔时舍利弗踊跃欢喜,即起合掌,zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:jīn cóng shì zūn wén cǐ fǎ yīn,瞻仰尊颜而白佛言:今从世尊闻此法音,xī...
法华经卷二 譬喻品 第三(注音

法华经卷二 信解品 第四(注音

ěr shí huì mìng xū pú tí、mó hē jiā zhān yán、mó hē jiā yè、尔时慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、mó hē mù jiān lián,cóng fó suǒ wén wèi céng yǒu fǎ,摩诃目犍连,从佛所闻未曾有法,s...
法华经卷二 信解品 第四(注音

法华经卷三 药草喻品 第五(注

ěr shí shì zūn gào mó hē jiā yè jí zhū dà dì zǐ:shàn zāi,shàn zāi!尔时世尊告摩诃迦叶及诸大弟子:善哉,善哉!jiā yè shàn shuō rú lái zhēn shí gōng dé。chéng rú suǒ yán,迦叶善说如来真实功...
法华经卷三 药草喻品 第五(注

法华经卷三 授记品 第六(注音

ěr shí shì zūn shuō shì jì yǐ,gào zhū dà zhòng,chàng rú shì yán:尔时世尊说是偈已,告诸大众,唱如是言:wǒ cǐ dì zǐ mó hē jiā yè,yú wèi lái shì,我此弟子摩诃迦叶,于未来世,dāng dé...
法华经卷三 授记品 第六(注音

法华经卷三 化城喻品 第七(注

fó gào zhū bǐ qiū:nǎi wǎng guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,佛告诸比丘:乃往过去无量无边不可思议阿僧祇劫,ěr shí yǒu fó,míng dà tōng zhì shèng rú lái、yìng gòng、zhèng...
法华经卷三 化城喻品 第七(注

法华经卷四 五百弟子受记品 第

ěr shí fù lóu nà mí duō luó ní zǐ,尔时富楼那弥多罗尼子,cóng fó wén shì zhì huì fāng biàn suí yí shuō fǎ,从佛闻是智慧方便随宜说法,yòu wén shòu zhū dà dì zǐ ā nòu duō luó sān miǎo sān pú...
法华经卷四 五百弟子受记品 第

法华经卷四 授学无学人记品 第

ěr shí ā nán、luó hóu luó ér zuò shì niàn:wǒ děng měi zì sī wéi:尔时阿难、罗睺罗而作是念:我等每自思惟:shè dé shòu jì,bú yì kuài hū。jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,设得授记,不亦...
法华经卷四 授学无学人记品 第

法华经卷四 法师品 第十(注音

ěr shí shì zūn yīn yào wáng pú sà,gào bā wàn dà shì:yào wáng!尔时世尊因药王菩萨,告八万大士:药王!rǔ jiàn shì dà zhòng zhōng,wú liàng zhū tiān、lóng wáng、yè chā、汝见是大众中,无量诸...
法华经卷四 法师品 第十(注音
  • 1
  • 2
  • 3
  • 尾页
  • 共 3 页
  • 版权所有:心经结缘网