心经结缘网

药师经注音

药师经注音

rú shì wǒ wén ,yì shí bó qié fàn yóu huà zhū guó ,zhì guǎng yán chéng ,

如是我闻,一时薄伽梵游化诸国,至广严城,

zhù yuè yīn shù xià ,yǔ dà bì chú zhòng bā qiān rén jù 。

住乐音树下,与大苾刍众八千人俱。

pú sà mó hē sà sān wàn liù qiān ,jí guó wáng ,dà chén ,pó luó mén ,

菩萨摩诃萨三万六千,及国王,大臣,婆罗门,

jū shì ,tiān lóng ,yào chā ,rén fēi rén děng ,wú liàng dàzhòng 。

居士,天龙,药叉,人非人等,无量大众。

gōng jìng wéi rào ,ér wèi shuō fǎ 。

恭敬围绕,而为说法。

ěr shí ,màn shū shì lì fǎ wáng zǐ 。chéng fó wēi shén ,cóng zuò ér qǐ ,

尔时,曼殊室利法王子。承佛威神,从座而起,

piān tǎn yī jiān ,yòu xī zhù dì ,xiàng bó qié fàn ,qǔ gōng hé zhǎng 。

偏袒一肩,右膝著地,向薄伽梵,曲躬合掌。

bái yán ,shì zūn 。wéi yuàn yǎn shuō rú shì xiāng lèi zhū fó míng hào ,

白言,世尊。惟愿演说如是相类诸佛名号,

jí běn dà yuàn shū shèng gōng dé ,lìng zhū wén zhě yè zhàng xiāo chú ,

及本大愿殊胜功德,令诸闻者业障消除,

wéi yù lì lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。

为欲利乐像法转时诸有情故。

ěr shí ,shì zūn zàn màn shū shì lì tóng zǐ yán 。shàn zāi shàn zāi 。

尔时,世尊赞曼殊室利童子言。善哉善哉。

màn shū shì lì ,rǔ yǐ dà bēi ,quàn qǐng wǒ shuō zhū fó míng hào ,

曼殊室利,汝以大悲,劝请我说诸佛名号,

běn yuàn gōng dé ,wéi bá yè zhàng suǒ chán yǒu qíng ,

本愿功德,为拔业障所缠有情,

lì yì ān lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。

利益安乐像法转时诸有情故。

rǔ jīn dì tīng ,jí shàn sī wéi ,dāng wéi rǔ shuō 。

汝今谛听,极善思惟,当为汝说。

màn shū shì lì yán ,wéi rán yuàn shuō 。wǒ děng lè wén 。

曼殊室利言,唯然愿说。我等乐闻。

fó gào màn shū shì lì ,dōng fāng qù cǐ guò shí jìng qié shā děng fó tǔ ,

佛告曼殊室利,东方去此过十殑伽沙等佛土,

yǒu shì jiè míng jìng liú lí ,fó hào yào shī liú lí guāng rú lái 。

有世界名净琉璃,佛号药师琉璃光如来。

yìng zhèng děng jiào ,míng háng yuán mǎn ,shàn shì ,shì jiān xiè ,

应正等觉,明行圆满,善逝,世间解,

wú shàng shì ,tiáo yù zhàng fū ,tiān rén shī ,fó ,bó qié fàn 。

无上士,调御丈夫,天人师,佛,薄伽梵。

màn shū shì lì ,bǐ fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,

曼殊室利,彼佛世尊药师琉璃光如来,

běn xíng pú sà dào shí ,fā shí èr dà yuàn ,

本行菩萨道时,发十二大愿,

lìng zhū yǒu qíng ,suǒ qiú jiē dé 。

令诸有情,所求皆得。

dì yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé ē nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí ,

第一大愿。愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时,

zìshēn guāngmíng chì rán ,zhào yào wú liàng wú shù wú biān shì jiè ,

自身光明炽然,照耀无量无数无边世界,

yǐ sān shí èr dà zhàng fū xiāng ,bā shí suí xíng ,zhuāng yán qí shēn ,

以三十二大丈夫相,八十随形,庄严其身,

lìng yí qiè yǒu qíng rú wǒ wú yì 。

令一切有情如我无异。

dì èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,shēn rú liú lí ,

第二大愿。愿我来世得菩提时,身如琉璃,

nèiwài míng chè ,jìng wú xiá huì ,guān gmíng guǎng dà 。

内外明彻,净无瑕秽,光明广大。

gōngdé wēi wēi ,shēn shàn ān zhù 。yàn wǎng zhuāng yán ,guò yú rì yuè ,

功德巍巍,身善安住。焰网庄严,过于日月,

yōu míng zhòng shēng ,xī méng kāi xiǎo 。suíyì suǒ qù ,zuò zhū shìyè 。

幽冥众生,悉蒙开晓。随意所趣,作诸事业。

dì sān dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,

第三大愿。愿我来世得菩提时,

yǐ wú liàng wú biān zhìhuì fāng biàn ,lìng zhū yǒu qíng ,

以无量无边智慧方便,令诸有情,

jiē dé wújìn suǒ shòu yòng wù ,mò lìng zhòng shēng yǒu suǒ fá shǎo 。

皆得无尽所受用物,莫令众生有所乏少。

dì sì dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,

第四大愿。愿我来世得菩提时,

ruò zhū yǒu qíng háng xiédào zhě ,xī lìng ān zhù pú tí dào zhōng 。

若诸有情行邪道者,悉令安住菩提道中。

ruò háng shēng wén dú jiào chéng zhě ,jiē yǐ dà chéng ér ān lì zhī 。

若行声闻独觉乘者,皆以大乘而安立之。

dì wǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,

第五大愿。愿我来世得菩提时,

ruò yǒu wú liàng wú biān yǒu qíng ,yú wǒ fǎ zhōng xiū xíng fàn háng ,

若有无量无边有情,于我法中修行梵行,

yí qiè jiē lìng dé bù quē jiè ,jù sān jù jiè 。shè yǒu huǐ fàn ,

一切皆令得不缺戒,具三聚戒。设有毁犯,

wén wǒ míng yǐ ,hái dé qīng jìng ,bù duò è qù 。

闻我名已,还得清净,不堕恶趣。

dì liù dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,

第六大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,

qí shēn xià liè ,zhū gēn bù jù ,chǒu lòu wán yú ,máng lóng yīn yǎ ,

其身下劣,诸根不具,丑陋顽愚,盲聋喑哑,

luán bì bèi lóu ,bái lài diān kuáng ,zhǒng zhǒng bìng kǔ 。

挛躄背偻,白癞颠狂,种种病苦。

wén wǒ míng yǐ ,yí qiè jiē dé duān zhèng xiá huì ,

闻我名已,一切皆得端正黠慧,

zhū gēn wán jù ,wú zhū jí kǔ 。

诸根完具,无诸疾苦。

dì qī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,

第七大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,

zhòng bìng bī qiē ,wú jiù wú guī ,wú yī wú yào ,wú qīn wú jiā ,

众病逼切,无救无归,无医无药,无亲无家,

pín qióng duō kǔ 。wǒ zhī míng hào ,yì jīng qí ěr ,zhòng bìng xī chú ,

贫穷多苦。我之名号,一经其耳,众病悉除,

shēn xīn ān lè ,jiā shǔ zī jù ,

身心安乐,家属资具,

xī jiē fēng zú ,nǎi zhì zhèng dé wú shàng pú tí 。

悉皆丰足,乃至证得无上菩提。

dì bā dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò yǒu nǚ rén ,

第八大愿。愿我来世得菩提时,若有女人,

wéi nǚ bǎi è zhī suǒ bī nǎo ,jí shēng yàn lí ,yuàn shě nǚ shēn ,

为女百恶之所逼恼,极生厌离,愿舍女身,

wén wǒ míng yǐ ,yí qiè jiē dé zhuǎn nǚ chéng nán ,

闻我名已,一切皆得转女成男,

jù zhàng fū xiāng ,nǎizhì zhèng dé wú shàng pú tí 。

具丈夫相,乃至证得无上菩提。

dì jiǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,lìng zhū yǒu qíng ,

第九大愿。愿我来世得菩提时,令诸有情,

chū mó juàn wǎng ,jiě tuō yí qiè wài dào chán fù 。

出魔罥网,解脱一切外道缠缚。

ruò duò zhǒng zhǒng è jiàn chóu lín ,jiē dāng yǐn shè zhì yú zhèng jiàn ,

若堕种种恶见稠林,皆当引摄置于正见,

jiàn lìng xiū xí zhū pú sà háng ,sù zhèng wú shàng zhèng děng pú tí 。

渐令修习诸菩萨行,速证无上正等菩提。

dì shí dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,

第十大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,

wáng fǎ suǒ lù ,shéng fù biān tà ,xì bì láo yù ,huò dāng xíng lù ,

王法所录,绳缚鞭挞,系闭牢狱,或当刑戮,

jí yú wú liàng zāi nàn líng rǔ ,bēi chóu jiān bī ,shēn xīn shòu kǔ 。

及余无量灾难凌辱,悲愁煎逼,身心受苦。

ruò wén wǒ míng ,yǐ wǒ fú dé wēi shén lì gù ,jiē dé jiě tuō yí qiè yōu kǔ。

若闻我名,以我福德威神力故,皆得解脱一切忧苦。

dì shí yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,

第十一大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,

jī kě suǒ nǎo ,wéi qiú shí gù ,zào zhū è yè 。

饥渴所恼,为求食故,造诸恶业。

dé wén wǒ míng ,zhuān niàn shòu chí ,wǒ dāng xiān yǐ shàng miào yǐn shí ,

得闻我名,专念受持,我当先以上妙饮食,

bǎo zú qí shēn ,hòu yǐ fǎ wèi ,bì jìng ān lè ér jiàn lì zhī 。

饱足其身,后以法味,毕竟安乐而建立之。

dì shí èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,

第十二大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,

pín wú yīfū ,wén méng hán rè ,zhòu yè bī nǎo 。

贫无衣服,蚊虻寒热,昼夜逼恼。

ruò wén wǒ míng ,zhuān niàn shòu chí 。rúqí suǒ hǎo ,

若闻我名,专念受持。如其所好,

jí dé zhǒng zhǒng shàng miào yī fū ,yì dé yí qiè bǎo zhuāng yán jù ,

即得种种上妙衣服,亦得一切宝庄严具,

huá mán tú xiāng ,gǔ yuè zhòng jì ,suí xīn suǒ wán ,jiē lìng mǎn zú 。

华鬘涂香,鼓乐众伎,随心所玩,皆令满足。

màn shū shì lì ,shì wéi bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,

曼殊室利,是为彼世尊药师琉璃光如来,

yìng zhèng děng jiào ,xíng pú sà dào shí ,suǒ fā shí èr wēi miào shàng yuàn。

应正等觉,行菩萨道时,所发十二微妙上愿。

fù cì ,màn shū shì lì ,bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,

复次,曼殊室利,彼世尊药师琉璃光如来,

xíng pú sà dào shí suǒ fā dà yuàn ,jí bǐ fó tǔ gōng dé zhuāng yán 。

行菩萨道时所发大愿,及彼佛土功德庄严。

wǒ ruò yī jié ,ruò yī jié yú ,shuō bù néng jìn 。

我若一劫,若一劫余,说不能尽。

rán bǐ fó tǔ ,yí xiàng qīng jìng ,wú yǒu nǚ rén ,yì wú è qù jí kǔ yīn shēng 。

然彼佛土,一向清净,无有女人,亦无恶趣及苦音声。

liú lí wéi dì ,jīn shéng jiè dào ,chéng què gōng gé ,

琉璃为地,金绳界道,城阙宫阁,

xuān chuāng luó wǎng ,jiē qī bǎo chéng 。

轩窗罗网,皆七宝成。

yì rú xī fāng jí lè shì jiè ,gōng dé zhuāng yán ,děng wú chā bié 。

亦如西方极乐世界,功德庄严,等无差别。

yú qí guó zhōng ,yǒu èr pú sà mó hē sà ,yī míng rì guāng biàn zhào ,

于其国中,有二菩萨摩诃萨,一名日光遍照,

èr míng yuè guāng biàn zhào ,shì bǐ wú liàng wú shù pú sà zhòng zhī shàng shǒu ,

二名月光遍照,是彼无量无数菩萨众之上首,

cì bǔ fó chù ,

次补佛处,

xī néng chí bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhèng fǎ bǎo zàng 。

悉能持彼世尊药师琉璃光如来正法宝藏。

shì gù ,màn shū shì lì 。zhū yǒu xìn xīn shàn nán zǐ ,

是故,曼殊室利。诸有信心善男子,

shàn nǚ rén děng ,yīng dāng yuàn shēng bǐ fó shì jiè 。

善女人等,应当愿生彼佛世界。

ěr shí ,shì zūn fù gào màn shū shì lì tóngzǐ yán ,màn shū shì lì 。

尔时,世尊复告曼殊室利童子言,曼殊室利。

yǒu zhū zhòng shēng ,bù shí shàn è ,wéi huái tān lìn ,

有诸众生,不识善恶,惟怀贪吝,

bù zhī bù shī jí shī guǒ bào ,yú chī wú zhì ,què yú xìn gēn ,

不知布施及施果报,愚痴无智,阙于信根,

duō jù cái bǎo ,qín jiā shǒu hù ,jiàn qǐ zhě lái ,qí xīn bù xǐ ,

多聚财宝,勤加守护,见乞者来,其心不喜,

shè bù huò yǐ ér hang shī shí ,rú gē shēn ròu ,shēn shēng tòng xī 。

设不获已而行施时,如割身肉,深生痛惜。

fù yǒu wú liàng qiān tān yǒu qíng ,jī jí zī cái ,

复有无量悭贪有情,积集资财,

yú qí zì shēn shàng bù shòu yòng ,hé kuàng néng yǔ fù mǔ qīzi ,

于其自身尚不受用,何况能与父母妻子,

nú bì zuò shǐ ,jí lái qǐ zhě 。

奴婢作使,及来乞者。

bǐ zhū yǒu qíng ,cóngcǐ mìng zhōng ,shēng èguǐ jiè ,huò bàng shēng qù 。

彼诸有情,从此命终,生饿鬼界,或傍生趣。

yóu xīrén jiān ,céng dé zàn wén yào shī liú lí guāng rú lái míng gù 。

由昔人间,曾得暂闻药师琉璃光如来名故。

jīn zài è qù ,zàn dé yì niàn bǐ rú lái míng ,jí yú niàn shí ,

今在恶趣,暂得忆念彼如来名,即于念时,

cóng bǐ chù méi ,hái shēng rén zhōng ,dé sù mìng niàn ,wèi è qù kǔ ,

从彼处没,还生人中,得宿命念,畏恶趣苦,

bù lè yù lè ,hǎo háng huì shī ,zàn tàn shī zhě 。

不乐欲乐,好行惠施,赞叹施者。

yí qiè suǒ yǒu xī wú tān xī ,jiàn cì shàng néng yǐ tóu mù shǒu zú ,

一切所有悉无贪惜,渐次尚能以头目手足,

xuè ròu shēn fèn ,shī lái qiú zhě ,kuàng yú cái wù 。

血肉身分,施来求者,况余财物。

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò zhū yǒu qíng ,suī yú rú lái shòu zhū xué chù ,

复次,曼殊室利。若诸有情,虽于如来受诸学处,

ér pò shī luó 。yǒu suī bù pò shī luó ,ér pò guǐ zé ,

而破尸罗。有虽不破尸罗,而破轨则,

yǒu yú shī luó guǐ zé suī dé bù huài ,rán huǐ zhèng jiàn ,

有于尸罗轨则虽得不坏,然毁正见,

yǒu suī bù huǐ zhèng jiàn ,ér qì duō wén ,yú fó suǒ shuō qì jīng shēn yì ,

有虽不毁正见,而弃多闻,于佛所说契经深义,

bù néng xiè liǎo 。

不能解了。

yǒu suī duō wén ér zēng shàng màn ,yóu zēng shàng màn fù bì xīn gù ,

有虽多闻而增上慢,由增上慢覆蔽心故,

zì shì fēi tā ,xián bàng zhèng fǎ ,wéi mó bàn dǎng 。

自是非他,嫌谤正法,为魔伴党。

rú shì yúrén ,zì xíng xié jiàn ,

如是愚人,自行邪见,

fù lìng wú liàng jù zhī yǒu qíng ,duò dà xiǎn kēng 。

复令无量俱胝有情,堕大险坑。

cǐ zhū yǒu qíng ,yìng yú dì yù bàng shēng guǐ qù ,liú zhuǎn wú qióng 。

此诸有情,应于地狱傍生鬼趣,流转无穷。

ruò dé wén cǐ yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,biàn shě è xíng ,

若得闻此药师琉璃光如来名号,便舍恶行,

xiū zhū shàn fǎ ,bù duò è qù 。

修诸善法,不堕恶趣。

shè yǒu bù néng shě zhū è xíng ,xiū xíng shàn fǎ ,duò è qù zhě ,

设有不能舍诸恶行,修行善法,堕恶趣者,

yǐ bǐ rú lái běn yuàn wēilì ,lìng qí xiàn qián zàn wén míng hào ,

以彼如来本愿威力,令其现前暂闻名号,

cóng bǐ mìng zhōng ,hái shēng rén qù ,dé zhèng jiàn jīng jìn ,

从彼命终,还生人趣,得正见精进,

shàn tiáo yì lè ,biàn néng shě jiā ,qù yú fēi jiā ,rú lái fǎ zhōng ,

善调意乐,便能舍家,趣于非家,如来法中,

shòu chí xué chù ,wú yǒu huǐ fàn ,zhèng jiàn duō wén ,jiě shèn shēn yì ,

受持学处,无有毁犯,正见多闻,解甚深义,

lí zēng shàng màn ,bù bàng zhèng fǎ ,bù wéi mó bàn ,

离增上慢,不谤正法,不为魔伴,

jiàn cì xiū xíng zhū pú sà hèng ,sù dé yuán mǎn 。

渐次修行诸菩萨行,速得圆满。

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò zhū yǒu qíng ,qiān tān jí dù ,

复次,曼殊室利。若诸有情,悭贪嫉妒,

zì zàn huǐ tā ,dāng duò sān è qù zhōng ,wú liàng qiān suì shòu zhū jù kǔ 。

自赞毁他,当堕三恶趣中,无量千岁受诸剧苦。

shòu jù kǔ yǐ ,cóng bǐ mìng zhōng ,lái shēng rén jiān ,zuò niú mǎ tuó lǘ ,

受剧苦已,从彼命终,来生人间,作牛马驼驴,

héng bèi biān tà ,jī kě bī nǎo ,yòu cháng fù zhòng ,suí lù ér xíng 。

恒被鞭挞,饥渴逼恼,又常负重,随路而行。

huò dé wéi rén ,shēng jū xià jiàn ,zuò rén nú bì ,

或得为人,生居下贱,作人奴婢,

shòu tā qū yì ,héng bú zì zài 。

受他驱役,恒不自在。

ruò xī rén zhōng ,céng wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào 。

若昔人中,曾闻世尊药师琉璃光如来名号。

yóu cǐ shàn yīn ,jīn fù yì niàn ,zhì xīn guī yī 。

由此善因,今复忆念,至心归依。

yǐ fó shén lì ,zhòng kǔ jiětuō ,zhū gēn cōng lì ,zhì huì duō wén ,

以佛神力,众苦解脱,诸根聪利,智慧多闻,

héng qiú shèng fǎ ,cháng yù shàn yǒu ,yǒng duàn mó juàn ,pò wú míng ké ,

恒求胜法,常遇善友,永断魔罥,破无明壳,

jié fán nǎo hé ,jiě tuō yí qiè shēng lǎo bìng sǐ yōu bēi kǔ nǎo 。

竭烦恼河,解脱一切生老病死忧悲苦恼。

fù cì ,màn shū shì lì 。

复次,曼殊室利。

ruò zhū yǒu qíng ,hǎo xǐ guāi lí ,gèng xiāng dòu sòng ,nǎo luàn zì tā ,

若诸有情,好喜乖离,更相斗讼,恼乱自他,

yǐ shēn yǔ yì ,zào zuò zēng zhǎng zhǒng zhǒng è yè ,

以身语意,造作增长种种恶业,

zhǎn zhuǎn cháng wéi bù ráo yì shì ,hù xiāng móu hài 。

展转常为不饶益事,互相谋害。

gào zhào shān lín shù zhǒng děng shén ,shā zhū zhòng shēng ,qǔ qí xuè ròu ,

告召山林树冢等神,杀诸众生,取其血肉,

jì sì yào chā luó chà pó děng ,shū yuàn rén míng ,zuò qí xíng xiàng ,

祭祀药叉罗刹婆等,书怨人名,作其形像,

yǐ è zhòu shù ér zhòu zǔ zhī ,yàn mèi gǔ dào ,

以恶咒术而咒诅之,厌魅蛊道,

zhòu qǐ shī guǐ ,lìng duàn bǐ mìng ,jí huài qí shēn 。

咒起尸鬼,令断彼命,及坏其身。

shì zhū yǒu qíng ,ruò dé wén cǐ yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,

是诸有情,若得闻此药师琉璃光如来名号,

bǐ zhū è shì ,xī bù néng hài ,yí qiè zhǎn zhuǎn jiē qǐ cí xīn ,

彼诸恶事,悉不能害,一切展转皆起慈心,

lì yì ān lè ,wú sǔn nǎo yì jí xián hèn xīn ,gè gè huān yuè ,

利益安乐,无损恼意及嫌恨心,各各欢悦,

yú zì suǒ shòu shēng yú xǐ zú ,bù xiāng qīn líng ,hù wéi ráo yì 。

于自所受生于喜足,不相侵凌,互为饶益。

fù cì ,màn shū shì lì 。

复次,曼殊室利。

ruò yǒu sì zhòng :bì chú 、bì chú ní 、wū bō suǒ jiā 、wū bō sī jiā ,

若有四众:苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦,

jí yú jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,

及余净信善男子善女人等,

yǒu néng shòu chí bā fēn zhāi jiè ,huò jīng yī nián 、huò fù sān yuè ,

有能受持八分斋戒,或经一年、或复三月,

shòu chí xué chù ,yǐ cǐ shàn gēn ,

受持学处,以此善根,

yuàn shēng xī fāng jí lè shì jiè wú liàng shòu fó suǒ ,tīng wén zhèng fǎ ,

愿生西方极乐世界无量寿佛所,听闻正法,

ér wèi dìng zhě ,ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào 。

而未定者,若闻世尊药师琉璃光如来名号。

lín mìng zhōng shí ,yǒu bā dà pú sà ,qí míng yuē wén shū shī lì pú sà ,

临命终时,有八大菩萨,其名曰文殊师利菩萨,

guān shì yīn pú sà ,dé dà shì pú sà ,wú jìn yì pú sà ,

观世音菩萨,得大势菩萨,无尽意菩萨,

bǎo tán huá pú sà ,yào wáng pú sà ,yào shàng pú sà ,mí lè pú sà 。

宝檀华菩萨,药王菩萨,药上菩萨,弥勒菩萨。

shì bā dà pú sà chéng kōng ér lái ,shì qí dào lù ,

是八大菩萨乘空而来,示其道路,

jí yú bǐ jiè zhǒng zhǒng zá sè zhòng bǎo huá zhōng ,zì rán huà shēng 。

即于彼界种种杂色众宝华中,自然化生。

huò yǒu yīncǐ shēngyú tiānshàng ,suī shēng tiān zhōng ,

或有因此生于天上,虽生天中,

ér běn shàn gēn yì wèi qióngjìn ,bù fù gēng shēng zhū yú è qù 。

而本善根亦未穷尽,不复更生诸余恶趣。

tiān shàng shòu jìn ,huán shēng rén jiān ,

天上寿尽,还生人间,

huò wéi lún wáng tǒng shè sì zhōu ,wēi dé zì zài ,

或为轮王统摄四洲,威德自在,

ān lì wú liàng bǎi qiān yǒu qíng yú shí shàn dào 。

安立无量百千有情于十善道。

huò shēng shā dì lì ,pó luó mén ,jū shì dà jiā ,duō ráo cái bǎo ,

或生刹帝利,婆罗门,居士大家,多饶财宝,

cāngkù yíng yì ,xíngxiāng duān yán ,juànshǔ jù zú ,cōng míng zhì huì ,

仓库盈溢,形相端严,眷属具足,聪明智慧,

yǒng jiàn wēi měng ,rú dà lì shì 。

勇健威猛,如大力士。

ruò shì nǚ rén ,dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,

若是女人,得闻世尊药师琉璃光如来名号,

zhì xīn shòu chí ,yú hòu bù fù gèng shòu nǚ shēn 。

至心受持,于后不复更受女身。

fù cì ,màn shū shì lì 。

复次,曼殊室利。

bǐ yào shī liú lí guāng rú lái dé pú tí shí ,yóu běn yuàn lì ,

彼药师琉璃光如来得菩提时,由本愿力,

guān zhū yǒu qíng yù zhòng bìng kǔ ,shòu luán gàn xiāo ,huáng rè děng bìng ,

观诸有情遇众病苦,瘦挛干消,黄热等病,

huò bèi yǎn mèi gǔ dú suǒ zhōng ,huò fù duǎn mìng ,huò shí hèng sǐ ,

或被魇魅蛊毒所中,或复短命,或时横死,

yù shì děng bìng kǔ xiāo chú ,suǒ qiú yuàn mǎn 。

欲是等病苦消除,所求愿满。

shí bǐ shì zūn rù sān mó dì ,míng yuē chú miè yí qiè zhòng shēng kǔ nǎo 。

时彼世尊入三摩地,名曰除灭一切众生苦恼。

jì rù dìng yǐ ,yú ròu jì zhōng chū dà guāng míng ,

既入定已,于肉髻中出大光明,

guāng zhōng yǎn shuō ,dà tuó luó ní yuē :

光中演说,大陀罗尼曰:

ná mó bó qié fá dì pí shā shè jù lū bì liú lí bō lǎ pó hē là shé yě

南无薄伽伐帝 鞞杀社窭噜 薛琉璃钵喇婆 喝啰阇也

dá tuō jiē duō yē ā là hē dì sān miǎo sān bó tuó yē dá zhí tuō

怛他揭多耶 阿啰喝帝 三藐三勃陀耶 怛姪他

ǎn pí shā shì pí shā shì pí shā shè sān mò jiē dì suō hē

唵 鞞杀逝 鞞杀逝 鞞杀社 三没揭帝 莎诃

ěr shí guāng zhōng shuō cǐ zhòu yǐ 。dà dì zhèndòng ,fàng dà guāng míng ,

尔时光中说此咒已。大地震动,放大光明,

yí qiè zhòng shēng bìng kǔ jiē chú ,shòu ān wěn lè 。

一切众生病苦皆除,受安稳乐。

màn shū shì lì 。

曼殊室利。

ruò jiàn nán zǐ nǚ rén yǒu bìng kǔ zhě ,yīng dāng yì xīn ,

若见男子女人有病苦者,应当一心,

wéi bǐ bìng rén cháng qīng jìng zǎo shù ,huò shí huò yào ,huò wú chóng shuǐ ,

为彼病人常清净澡漱,或食或药,或无虫水,

zhòu yī bǎi bā biàn ,yǔ bǐ fú shí ,suǒ yǒu bìng kǔ xī jiē xiāo miè 。

咒一百八遍,与彼服食,所有病苦悉皆消灭。

ruò yǒu suǒ qiú ,zhì xīn niàn sòng ,jiē dé rú shì wú bìng yán nián 。

若有所求,志心念诵,皆得如是无病延年。

mìng zhōng zhī hòu ,shēng bǐ shì jiè ,dé bù tuì zhuǎn ,nǎi zhì pú tí 。

命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提。

shì gù màn shū shì lì ,ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,

是故曼殊室利,若有男子女人,

yú bǐ yào shī liú lí guāng rú lái ,

于彼药师琉璃光如来,

zhì xīn yīn zhòng gōng jìng gōng yǎng zhě ,

至心殷重恭敬供养者,

cháng chí cǐ zhòu ,wù lìng fèi wàng 。

常持此咒,勿令废忘。

fù cì ,màn shū shì lì 。

复次,曼殊室利。

ruò yǒu jìng xìn nán zǐ nǚ rén ,dé wén yào shī liú lí guāng rú lái ,yìng ,

若有净信男子女人,得闻药师琉璃光如来,应,

zhèng děng jiào suǒ yǒu míng hào ,wén yǐ sòng chí 。

正等觉所有名号,闻已诵持。

chén jiáo chǐ mù ,zǎo shù qīng jìng ,yǐ zhū xiāng huā ,

晨嚼齿木,澡漱清净,以诸香花,

shāo xiāng tú xiāng ,zuò zhòng jì lè ,gòng yǎng xíng xiàng 。

烧香涂香,作众伎乐,供养形象。

yú cǐ jīng diǎn ,ruò zì shū ,ruò jiào rén shū ,

于此经典,若自书,若教人书,

yì xīn shòu chí ,tīng wén qí yì 。

一心受持,听闻其义。

yú bǐ fǎ shī ,yìng xiū gòng yǎng ,yí qiè suǒ yǒu zī shēn zhī jù ,

于彼法师,应修供养,一切所有资身之具,

xī jiē shī yǔ ,wù lìng fá shǎo 。

悉皆施与,勿令乏少。

rú shì biàn méng zhū fó hù niàn ,suǒ qiú yuàn mǎn ,nǎi zhì pú tí 。

如是便蒙诸佛护念,所求愿满,乃至菩提。

ěr shí ,màn shū shì lì tóng zǐ bái fó yán 。

尔时,曼殊室利童子白佛言。

shì zūn ,wǒ dāng shì yú xiàng fǎ zhuǎn shí ,yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn ,

世尊,我当誓于像法转时,以种种方便,

lìng zhū jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,

令诸净信善男子善女人等,

dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào 。

得闻世尊药师琉璃光如来名号。

nǎi zhì shuì zhōng yì yǐ fó míng jué wù qí ěr 。

乃至睡中亦以佛名觉悟其耳。

shì zūn 。ruò yú cǐ jīng shòu chí dú sòng 。huò fù wéi tā yǎn shuō kāi shì 。

世尊。若于此经受持读诵。或复为他演说开示。

ruò zì shū 。ruò jiào rén shū ,gōng jìng zūn zhòng ,

若自书。若教人书,恭敬尊重,

yǐ zhǒng zhǒng huá xiāng ,tú xiāng ,mò xiāng ,shāo xiāng ,

以种种华香,涂香,末香,烧香,

huá mán yīng luò ,fān gài jì lè ér wéi gōng yǎng 。

华鬘璎珞,幡盖伎乐而为供养。

yǐ wǔ sè cǎi ,zuò náng shèng zhī ,sǎo sǎ jìng chù ,

以五色彩,作囊盛之,扫洒净处,

fū shè gāo zuò ,ér yòng ān chù 。

敷设高座,而用安处。

ěr shí ,sì dà tiān wáng yǔ qí juàn shǔ ,jí yú wú liàng bǎi qiān tiān zhòng ,

尔时,四大天王与其眷属,及余无量百千天众,

jiē yì qí suǒ ,gòng yǎng shǒu hù 。

皆诣其所,供养守护。

shì zūn ,ruò cǐ jīng bǎo liú xíng zhī chù ,yǒu néng shòu chí ,

世尊,若此经宝流行之处,有能受持,

yǐ bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé ,

以彼世尊药师琉璃光如来本愿功德,

jí wén míng hào ,dāng zhī shìchù wú fù hèng sǐ ,

及闻名号,当知是处无复横死,

yì fù bù wéi zhū è guǐ shén duó qí jīng qì 。

亦复不为诸恶鬼神夺其精气。

shè yǐ duó zhě ,hái dé rú gù ,shēn xīn ān lè 。

设已夺者,还得如故,身心安乐。

fó gào màn shū shì lì ,rú shì 。rú shì 。rú rǔ suǒ shuō 。

佛告曼殊室利,如是。如是。如汝所说。

màn shū shì lì ,ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,

曼殊室利,若有净信善男子善女人等,

yù gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě ,

欲供养彼世尊药师琉璃光如来者,

yìng xiān zào lì bǐ fó xíng xiàng ,fū qīng jìng zuò ér ān chù zhī ,

应先造立彼佛形像,敷清净座而安处之,

sàn zhǒng zhòng huā ,shāo zhǒng zhǒng xiāng ,

散种种花,烧种种香,

yǐ zhǒng zhǒng zhuàng fān zhuāng yán qí chù ,qī rì qī yè ,

以种种幢幡庄严其处,七日七夜,

shòu bā fēn zhāi jiè ,shí qīng jìng shí ,

受八分斋戒,食清净食,

zǎo yù xiāng jié ,zhù qīng jìng yī 。

澡浴香洁,著清净衣。

yìng shēng wú gòu zhuó xīn ,wú nù hài xīn ,

应生无垢浊心,无怒害心,

yú yí qiè yǒu qíng qǐ lì yì ān lè ,cí bēi xǐ shě ,píng děng zhī xīn ,

于一切有情起利益安乐,慈悲喜舍,平等之心,

gǔ yuè gē zàn ,yòu rào fó xiàng 。

鼓乐歌赞,右绕佛像。

fù yìng niàn bǐ rú lái běn yuàn gōng dé ,dú sòng cǐ jīng ,sī wéi qí yì 。

复应念彼如来本愿功德,读诵此经,思惟其义。

yǎn shuō kāi shì 。suí suǒ lè qiú ,yí qiè jiē suì ,

演说开示。随所乐求,一切皆遂,

qiú cháng shòu dé cháng shòu ,qiú fù ráo dé fù ráo ,

求长寿得长寿,求富饶得富饶,

qiú guān wèi dé guān wèi ,qiú nán nǚ dé nán nǚ 。

求官位得官位,求男女得男女。

ruò fù yǒu rén ,hū dé è mèng ,jiàn zhū è xiāng ,huò guài niǎo lái jí ,

若复有人,忽得恶梦,见诸恶相,或怪鸟来集,

huò yú zhù chù ,bǎi guài chū xiàn 。

或于住处,百怪出现。

cǐ rén ruò yǐ zhòng miào zī jù ,

此人若以众妙资具,

gōng jìng gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě 。

恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来者。

è mèng è xiāng ,zhū bù jí xiáng ,jiē xī yǐn mò ,bù néng wéi huàn 。

恶梦恶相,诸不吉祥,皆悉隐没,不能为患。

huò yǒu shuǐ huǒ dāo dú xuán xiǎn ,è xiàng 、shīzǐ 、hǔ 、láng 、xióng 、

或有水火刀毒悬险,恶象、师子、虎、狼、熊、

pí 、dú shé 、è xiē 、wú gōng 、yóu yán 、wén 、méng děng bù ,

罴、毒蛇、恶蝎、蜈蚣、蚰蜒、蚊、虻等怖,

ruò néng zhì xīn yì niàn bǐ fó ,gōng jìng gòng yǎng ,

若能至心忆念彼佛,恭敬供养,

yī qiè bù wèi jiē dé jiě tuō 。ruò tā guó qīn rǎo ,

一切怖畏皆得解脱。若他国侵扰,

dào zéi fǎn luàn ,yì niàn gōng jìng bǐ rú lái zhě ,yì jiē jiě tuō 。

盗贼反乱,忆念恭敬彼如来者,亦皆解脱。

fù cì ,màn shū shì lì 。

复次,曼殊室利。

ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ 、shàn nǚ rén děng ,

若有净信善男子、善女人等,

nǎi zhì jìn xíng bù shì yú tiān ,wéi dāng yì xīn ,

乃至尽形不事余天,唯当一心,

guī fó fǎ sēng ,shòu chí jìn jiè :

归佛法僧,受持禁戒:

ruò wǔ jiè 、shí jiè ,pú sà sì bǎi jiè 、bì chú èr bǎi wǔ shí jiè ,

若五戒、十戒,菩萨四百戒、苾刍二百五十戒,

bì chú ní wǔ bǎi jiè ,yú suǒ shòu zhōng huò yǒu huǐ fàn ,bù duò è qù 。

苾刍尼五百戒,于所受中或有毁犯,怖堕恶趣。

ruò néng zhuān niàn bǐ fó míng hào ,gōng jìng gòng yǎng zhě ,

若能专念彼佛名号,恭敬供养者,

bì dìng bù shòu sān è qù shēng 。

必定不受三恶趣生。

huò yǒu nǚ rén ,lín dāng chǎns hí ,shòu yú jí kǔ ,

或有女人,临当产时,受于极苦,

ruò néng zhì xīn chēng míng lǐ zàn ,

若能志心称名礼赞,

gōng jìng gòng yǎng bǐ rú lái zhě ,zhòng kǔ jiē chú 。

恭敬供养彼如来者,众苦皆除。

suǒ shēng zhī zǐ ,shēn fèn jù zú ,xíng sè duān zhèng ,jiàn zhě huān xǐ ,

所生之子,身分具足,形色端正,见者欢喜,

lì gēn cōng míng ,ān wěn shǎo bìng ,wú yǒu fēi rén ,duó qí jīng qì 。

利根聪明,安稳少病,无有非人,夺其精气。

ěr shí ,shì zūn gào ā nán yán ,

尔时,世尊告阿难言,

rú wǒ chēng yáng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái suǒ yǒu gōng dé 。

如我称扬彼世尊药师琉璃光如来所有功德。

cǐ shì zhū fó shèn shēn xíng chù ,nán kě xiè liǎo ,rǔ wéi xìn fǒu 。

此是诸佛甚深行处,难可解了,汝为信不。

ā nán bái yán :dà dé shì zūn 。

阿难白言:大德世尊。

wǒ yú rú lái suǒ shuō qì jīng ,bù shēng yí huò ,suǒ yǐ zhě hé 。

我于如来所说契经,不生疑惑,所以者何。

yí qiè rú lái shēn yǔ yì yè ,wú bù qīng jìng 。shì zūn 。

一切如来身语意业,无不清净。世尊。

cǐ rì yuè lún kě lìng duò luò ,miào gāo shān wáng kě shǐ qīng dòng ,

此日月轮可令堕落,妙高山王可使倾动,

zhū fó suǒ yán wú yǒu yì yě 。

诸佛所言无有异也。

shì zūn 。yǒu zhū zhòng shēng ,xìn gēn bú jù ,

世尊。有诸众生,信根不具,

wén shuō zhū fó shèn shēn xíng chù ,zuò shì sī wéi ,

闻说诸佛甚深行处,作是思惟,

yún hé dàn niàn yào shī liú lí guāng rú lái yī fó míng hào ,

云何但念药师琉璃光如来一佛名号,

biàn huò ěr suǒ gōng dé shèng lì 。

便获尔所功德胜利。

yóu cǐ bú xìn ,fǎn shēng fěi bàng 。

由此不信,返生诽谤。

bǐ yú cháng yè ,shī dà lì lè ,duò zhū è qù ,liú zhuǎn wú qióng 。

彼于长夜,失大利乐,堕诸恶趣,流转无穷。

fó gào ā nán ,shì zhū yǒu qíng ,

佛告阿难,是诸有情,

ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,

若闻世尊药师琉璃光如来名号,

zhì xīn shòu chí ,bù shēng yí huò ,duò è qù zhě ,wú yǒu shì chù 。

至心受持,不生疑惑,堕恶趣者,无有是处。

ā nán 。cǐ shì zhū fó shèn shēn suǒ xíng ,nán kě xìn xiè ,

阿难。此是诸佛甚深所行,难可信解,

rǔ jīn néng shòu ,dāng zhī jiē shì rú lái wēi lì 。

汝今能受,当知皆是如来威力。

ā nán 。yí qiè shēng wén 、dú jué ,jí wèi dēng dì zhū pú sà děng ,

阿难。一切声闻、独觉,及未登地诸菩萨等,

jiē xī bù néng rú shí xìn jiě ,wéi chú yì shēng suǒ xì pú sà 。

皆悉不能如实信解,唯除一生所系菩萨。

ā nán ,rén shēn nán dé 。

阿难,人身难得。

yú sān bǎo zhōng ,xìn jìng zūn zhòng ,yì nán kě dé 。

于三宝中,信敬尊重,亦难可得。

wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,fù nán yú shì 。

闻世尊药师琉璃光如来名号,复难于是。

ā nán ,bǐ yào shī liú lí guāng rú lái wú liàng pú sà xíng ,

阿难,彼药师琉璃光如来无量菩萨行,

wú liàng shàn qiǎo fāng biàn ,wú liàng guǎng dà yuàn ,wǒ ruò yī jié ,

无量善巧方便,无量广大愿,我若一劫,

ruò yī jié yú ér guǎng shuō zhě ,jié kě sù jìn ,

若一劫余而广说者,劫可速尽,

bǐ fó xíng yuàn ,shàn qiǎo fāng biàn wú yǒu jìn yě 。

彼佛行愿,善巧方便无有尽也。

ěr shí ,zhòng zhōng yǒu yī pú sà mó hē sà ,míng yuē jiù tuō 。

尔时,众中有一菩萨摩诃萨,名曰救脱。

jí cóng zuò qǐ ,piān tǎn yòu jiān ,yòu xī zhuó dì ,

即从座起,偏袒右肩,右膝著地,

qū gōng hé zhǎng ér bái fó yán 。dà dé shì zūn 。

曲躬合掌而白佛言。大德世尊。

xiàng fǎ zhuǎn shí ,yǒu zhū zhòng shēng wéi zhǒng zhǒng huàn zhī suǒ kùn è ,

像法转时,有诸众生为种种患之所困厄,

cháng bìng léi shòu ,bù néng yǐn shí ,hóu chún gān zào ,

长病羸瘦,不能饮食,喉唇干燥,

jiàn zhū fāng àn ,sǐ xiàng xiàn qián 。

见诸方暗,死相现前。

fù mǔ 、qīn shǔ 、péng yǒu 、zhīshi ,tí qì wéi rào 。

父母、亲属、朋友、知识,啼泣围绕。

rán bǐ zì shēn wò zài běn chù ,jiàn yǎn mó shǐ ,

然彼自身卧在本处,见琰魔使,

yǐn qí shén shí zhì yú yǎn mó fǎ wáng zhī qián 。

引其神识至于琰魔法王之前。

rán zhū yǒu qíng ,yǒu jù shēng shén ,suí qí suǒ zuò ,ruò zuì ruò fú ,

然诸有情,有俱生神,随其所作,若罪若福,

jiē jù shū zhī ,jìn chí shòu yǔ yǎn mó fǎ wáng 。

皆具书之,尽持授与琰魔法王。

ěr shí ,bǐ wáng tuī wèn qí rén ,jì suàn suǒ zuò ,

尔时,彼王推问其人,计算所作,

suí qí zuì fú ér chǔ duàn zhī 。

随其罪福而处断之。

shí bǐ bìng rén ,qīn shǔ zhīshi ,

时彼病人,亲属知识,

ruò néng wéi bǐ guī yī shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,

若能为彼归依世尊药师琉璃光如来,

qǐng zhū zhòng sēng ,zhuǎn dú cǐ jīng ,rán qī céng zhī dēng ,

请诸众僧,转读此经,燃七层之灯,

xuán wǔ sè xù mìng shén fān ,huò yǒu shì chù ,

悬五色续命神幡,或有是处,

bǐ shí dé hái ,rú zài mèng zhōng ,míng liǎo zì jiàn 。

彼识得还,如在梦中,明了自见。

huò jīng qī rì ,huò èr shí yī rì ,huò sān shí wǔ rì ,huò sì shí jiǔ rì ,

或经七日,或二十一日,或三十五日,或四十九日,

bǐ shí huán shí ,rú cóng mèng jué ,

彼识还时,如从梦觉,

jiē zì yì zhī shàn bú shàn yè suǒ dé guǒ bào 。

皆自忆知善不善业所得果报。

yóu zì zhèng jiàn yè guǒ bào gù ,nǎi zhì mìng nán ,

由自证见业果报故,乃至命难,

yì bù zào zuò zhū è zhī yè 。

亦不造作诸恶之业。

shì gù ,jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,

是故,净信善男子善女人等,

jiē yīng shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,

皆应受持药师琉璃光如来名号,

suí lì suǒ néng ,gōng jìng gòng yǎng。

随力所能,恭敬供养。

ěr shí ,ā nán wèn jiù tuō pú sà yuē ,shàn nán zǐ ,

尔时,阿难问救脱菩萨曰,善男子,

yìng yún hé gōng jìng gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,

应云何恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来,

xù mìng fān dēng ,fù yún hé zào 。

续命幡灯,复云何造。

jiù tuō pú sà yán :dà dé 。

救脱菩萨言:大德。

ruò yǒu bìng rén ,yù tuō bìng kǔ ,dāng wéi qí rén ,

若有病人,欲脱病苦,当为其人,

qī rì qī yè ,shòu chí bā fēn zhāi jiè 。

七日七夜,受持八分斋戒。

yìng yǐ yǐn shí jí yú zī jù ,suí lì suǒ bàn ,gòng yǎng bì chú sēng 。

应以饮食及余资具,随力所办,供养苾刍僧。

zhòu yè liù shí ,lǐ bài gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 。

昼夜六时,礼拜供养彼世尊药师琉璃光如来。

dú sòng cǐ jīng sì shíjiǔ biàn ,rán sì shí jiǔ dēng ,

读诵此经四十九遍,燃四十九灯,

zào bǐ rú lái xíng xiàng qī qū ,yī yī xiàng qián gè zhì qī dēng ,

造彼如来形像七躯,一一像前各置七灯,

yī yī dēng liàng dà rú chē lún ,nǎi zhì sì shí jiǔ rì 。guāng míng bù jué 。

一一灯量大如车轮,乃至四十九日。光明不绝。

zào wǔ sè cǎi fān ,cháng sì shíjiǔ zhé shǒu ,

造五色彩幡,长四十九搩手,

yìng fàng zá lèi zhòng shēng zhì sì shí jiǔ ,kě dé guò dù wēi è zhī nàn ,

应放杂类众生至四十九,可得过度危厄之难,

bù wéi zhū héng è guǐ suǒ chí 。

不为诸横恶鬼所持。

fù cì ,ā nán 。ruò chā dì lì 、guàn dǐng wáng děng ,zāi nàn qǐ shí ,

复次,阿难。若刹帝利、灌顶王等,灾难起时,

suǒ wèi :rén zhòng jí yì nàn ,tā guó qīn bī nàn ,zì jiè pàn nì nàn ,

所谓:人众疾疫难,他国侵逼难,自界叛逆难,

xīng xiù biàn guài nàn ,rì yuè báo shí nàn ,

星宿变怪难,日月薄蚀难,

fēi shí fēng yǔ nàn ,guò shí bù yǔ nàn 。

非时风雨难,过时不雨难。

bǐ chà dì lì guàn dǐng wáng děng

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:心经结缘网